Формування Стратегії розвитку суднобудування в Україні – тези

ГС “Морський Кластер України” активно веде роботу по розробці Стратегії розвитку суднобудування в Україні. У 2023 році відбулися вже два засідання робочої групи в якій взяли участь члени Кластера та стейкхолдери з приватних та державних організацій. До розробки даного документа також долучені представники наукової спільноти, що мають багаторічний досвід в суднобудівній галузі. Так, під час XIV Міжнародної науково-технічної конференції “Інновації в суднобудуванні та океанотехніці”, що в онлайн-режимі відбулася 20-21 вересня 2023 були представлені тези в яких резюмовано основні етапи формування Стратегії суднобудування в України. Автори – Лисицький І.В. член Наглядової Ради Морського Кластеру України; Слободян С.О. кандидат технічних наук, професор, проректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Харитонов Ю.М. доктор технічних наук, професор, керівник навчально-наукового центру морської інфраструктури Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, член Наглядової Ради Морського Кластеру України.

Пропонуємо до ознайомлення:

Формування Стратегії розвитку суднобудування в Україні

Анотація. Завдання збільшення внеску суднобудівної промисловості України у приріст валового внутрішнього продукту потребує її докорінної трансформації. Розглянуті основні проблемні питання, що стримують розробку стратегії розвитку суднобудування в Україні. Визначені ключові напрямки та умови розвитку , які в подальшому стануть основою її стратегії. Ключові слова: суднобудування, стратегія розвитку, напрямки, заходи. Вступ. Досвід передових країн світу доводить, що однією з важливіших галузей, яка суттєво впливає на розвиток їх економік є суднобудівна галузь [1..3]. Історично, українське суднобудування ще в недалекому минулому займало передові позиції в світі, потенціал якого став основою формування транспортного та воєнного флотів колишнього СРСР, а також розвитку значної кількості суднобудівних підприємств і профільних науково-дослідних організацій в Європі та в Азії. На теперішній час суднобудівна галузь України знаходиться в кризовому стані. Це пояснюється рядом негативних факторів, що впливали та впливають на неї: невдалі результати приватизації, фізично та морально застарілі виробничі фонди, відсутність дієвої підтримки з боку держави, кризовий стан в системі наукового та кадрового забезпечення, порушені коопераційні зв’язки, скорочення замовлень на будівництво суднобудівної продукції та таке інше [4]. Подальший розвиток суднобудівної галузі України потребує докорінної трансформації, основні напрямки яких повинні задовольняти стратегічні цілі держави, інтереси бізнесу та суспільства, існуючи інтеграційні процеси в світі тощо. Мета роботи полягає у визначені стратегічних напрямків та умов, за якими забезпечується ефективна трансформація суднобудівної галузі в Україні та які в подальшому стануть основою стратегії її розвитку.  

Основна частина. Протягом років незалежності України неодноразово питання формування стратегії суднобудування України декларувалося як вкрай важливе, однак, динамічні зміни внутрішніх та зовнішніх умов не дозволили на теперішній час мати її затверджену версію [5]. Враховуючи актуальність даного питання для економіки сучасної України фахівцями Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Морського кластеру України та Асоціації суднобудівників України «Укрсудпром» розпочато формування проекту Стратегії розвитку суднобудування України. Ключовими питаннями, які потребують своїх відповідей та формують платформу стратегії розвитку суднобудування в України слід вважати наступні: надійні прогнози щодо можливого ринку заказів на суднобудівну продукцію від вітчизняних, регіональних та світових замовників, в тому числі, які враховують можливості суднобудівних підприємств по створенню інших видів продукції; визначення дійсного стану підприємств суднобудівної інфраструктури, їх можливостей щодо створення конкурентоздатної продукції; визначення «білих плям», що заважають створенню конкурентоздатної продукції; визначення ступеню локалізації виробництв. Нажаль ці питання вирішені не в повному обсязі, потребують свого доопрацювання та стримують розробку стратегії розвитку суднобудування в Україні в цілому. Виконаний попередній аналіз дозволив, вже на теперішній час, визначити основні напрямки та умови , які забезпечать подальший розвиток вітчизняного суднобудування. Серед основних напрямків слід виділити: нормативно-законодавчий, техніко-технологічний, організаційний. 

Формування стратегічних напрямків розвитку вітчизняного суднобудування повинно відбуватися в рамках нормативно-законодавчого поля, яке на теперішній час не відповідає вимогам щодо створення конкурентоздатної суднобудівної продукції. Перш за все, потребують розробки та затвердження основні нормативно-законодавчі документи, які суттєво впливають на розвиток суднобудування та стосуються створення:

  • системи управління розвитком суднобудівної промисловості України; механізмів підтримки суднобудівної інфраструктури (надання пільг, преференцій, тощо);
  • механізмів фінансування програм та проєктів у суднобудуванні; механізмів забезпечення гарантій щодо залучення інвестиційних ресурсів в суднобудівну галузь;
  • вдосконалення виробничих нормативів створення об’єктів суднобудування, за умов впровадження сучасних технологій. Визначено, що серед техніко-технологічних заходів особливої уваги потребують питання модернізації та реконструкції суднобудівних підприємств, що за своєю суттю означає їх перехід на новий технологічний рівень.

Новий технологічний рівень, окрім переоснащення підприємств сучасним технологічним обладнанням, передбачає впровадження цифрових технологій на всіх етапах життєвого циклу створення об’єкту суднобудівної продукції, отримання «цифрового близнюка» та запровадження елементів технологічної платформи Shipbuilding 4.0 [6].

Основними організаційними заходами, які повинні бути включені до стратегії розвитку суднобудування в Україні слід віднести наступні: вдосконалення організаційної структури галузі шляхом створення на державному рівні органу, що відповідає за розвиток вітчизняного суднобудування; формування кластеру підприємств та організацій інфраструктури суднобудування, в тому числі із залученням іноземних партнерів; залучення до розвитку суднобудування іноземних державних та приватних підприємств з метою придбання інвестиційних та інноваційних ресурсів; посилення участі місцевих органів влади у процесах розвитку суднобудівної галузі; більш активне залучення профспілок у вирішені соціальних питань працівників галузі; розвиток державно-приватного співробітництва. До числа одних з основних організаційних заходів слід віднести дії в напрямку трансформації та забезпеченні функціонування системи підготовки кадрів різного рівня, створення у відповідності до напрямків технологічної платформи Shipbuilding 4.0 спеціалізованих державних центрів компетенцій, тощо. За результатами виконуваних робіт у напрямку формування стратегії продовжуються дослідження щодо визначення можливих сценаріїв розвитку суднобудування на короткострокову та середньострокову перспективи, а також обґрунтування етапів реалізації стратегії та їх цільових показників.  

Висновки 1. Суднобудівна галузь України потребує її ефективної трансформації шляхом розробки та запровадження нормативно-законодавчих, техніко-технологічних та організаційних заходів. 2. Розробка стратегії розвитку суднобудування в Україні являє собою важливу науковоприкладну проблему, вирішення якої має загальнодержавне значення.  

Література: 

  1. Отчет о рынке судостроения / Размер, доля, рост и тенденции (2022–2027 годы) URL: https/:www mordorintelligence.com/ ru/ industry-reports/ ship-building-market  
  1. Shipbuilding industry worldwide – statistics & facts / Statista  
  1. 10 Top Shipbuilding Companies in the World 2023(maritimemanual.com)  
  1. Стратегия украинского судостроения – 2030. Последний шанс? / Порти України (ports.ua)  
  1. Новини комітетів – У Комітеті з питань економічного розвитку обговорили стан розвитку суднобудівної галузі – Офіційний портал Верховної Ради України (rada.gov.ua) 
  1. V. Stanic, N. Fafandjel, M. Hadjina (2018) Toward shipbuilding 4.0 – an industry 4.0 changing the face of the shipbuilding. Brodogradnja/ Shipbuilding/Open access, р.р. 111-128 

Збірка наукових статей конференції. Ukrainian Maritime Cluster © 2024